Osobný bankrot

Osobný bankrot

Čo je to Osobný bankrot ?

- Oddlženie (Osobný bankrot - konkurz) predstavuje nútený proces, ktorého cieľom je speňaženie majetku za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov. Fyzické osoby (vrátane živnostníkov) majú možnosť oddlžiť sa.

- Osobný bankrot môže prebiehať v dvoch formách a to:

1. Vo forme konkurzu alebo

2. Splátkového kalendára.

Výber formy oddlženia je ponechaný na vôli dlžníka.

Kto môže požiadať o osobný bankrot a ako tento proces prebieha?

Proces oddlženia fyzických osôb je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii (§166 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z.). O osobný bankrot nemôže žiadať každý.

O osobný bankrot môže žiadať:

- fyzická osoba, ktorá nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody,

- musí byť platobne neschopná ( t.j. musí mať minimálne jednu pohľadávku 180 dní po splatnosti),

- voči fyzickej osobe sa musí viesť exekučné konanie (od 1.1.2020 je potrebné, aby sa exekúcia viedla min. jeden rok. Toto obmedzenie platí pre oddlženie konkurzom - nie pri oddlžení splátkovým kalendárom.),

- musíte mať trvalý záujem na území SR, to znamená, že ste buď slovenský štátny príslušník, alebo máte povolený trvalý pobyt na území SR (ak ste cudzí štátny príslušník).

Dlžník môže žiadať o oddlženie iba raz za 10 rokov. Požiadať o oddlženie nemôže sám, ale len prostredníctvom Centra právnej pomoci.

Ako vidíte, podmienky sú naozaj jednoduché, ak ich spĺňate, kontaktujte nás.

Čo až tak jednoduché nie je, je správne vyplniť formuláre na Centrum právnej pomoci / CPP /, ktoré ako jediné môže podať Vašu žiadosť o oddlženie na súd, ktorý Vás následne oddlží.