Ako postupovať

Kontaktujte nás

Vyplňte formulár a my sa vám ozveme.

Bezplatné poradenstvo

Telefonicky, alebo na osobnom stretnutí preberieme vaše možnosti oddlženia.

 Dodanie dokumentov

doručenie vašich dokumentov potrebných na realizáciu oddlženia.

 Vypracovanie žiadosti

Vypracujeme Vám žiadosť na osobný bankrot.

Odoslanie žiadosti

Vašu žiadosť odošleme na Centrum právnej pomoci.

Schválenie bankrotu

Súd rozhodne o vašom oddlžení.

Najčastejšie otázky a odpovede


ZBAVÍM SA OSOBNÝM BANKROTOM VŠETKÝCH DLHOV ALEBO MUSÍM ČASŤ Z NICH SPLATIŤ?

Oddlžením sa zbavíte všetkých dlhov vzniknutých pred podaním návrhu na osobný bankrot. Zákon nespresňuje, koľko dlhov a v akej výške. Pri konkurze zákon nestanovuje sumu, ktorú musíte veriteľom splatiť. V praxi to znamená, že keď nedisponujete žiadnym majetkov, správca konkurzu nebude mať čo speňažiť a veritelia nedostanú vôbec nič.

OSOBNÝM BANKROTOM SA DOKÁŽEM ZBAVIŤ VŠETKÝCH DLHOV ALEBO EXISTUJÚ VÝNIMKY?

Osobným bankrotom sa nezbavíte dlhov, ako napr. peňažné tresty z Trestného konania, dlhy na výživnom, pohľadávka inej fyzickej osoby, ak táto fyzická osoba nebola písomne upovedomená o tom, že bol vyhlásený konkurz, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, zabezpečené pohľadávky.

MUSÍM V NÁVRHU NA ODDLŽENIE UVIESŤ VŠETOK SVOJ MAJETOK?

Neuvedenie svojho majetku môže byť považované za nepoctivý zámer. Akýkoľvek z Vašich veriteľov môže podať na súd návrh, aby oddlženie Vašej osoby bolo zrušené.

Môže NIEKTO Z MOJICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV ODKÚPIŤ MAJETOK, KTORÝ BUDE SPRÁVCA V KONKURZE SPEŇAŽOVAŤ?

Áno, Vaše deti, rodičia, súrodenci, manžel môžu majetok, ktorý by sa speňažoval v konkurze odkúpiť.

AKO RÝCHLO TRVÁ ODDLŽENIE CEZ OSOBNÝ BANKROT?

Celý proces je pomerne rýchly, teoreticky do 15 dní od podania na súd sa môžete zbaviť všetkých svojich dlhov. Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz respektíve poskytne Vám ochranu pred veriteľmi. Už v prvotnom uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára súd rozhoduje tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov. Zároveň však ustanoví správcu, ktorého úlohou je speňaženie majetku dlžníka a výťažok prerozdeliť medzi veriteľov. V prípade, že dlžník nevlastní žiaden majetok, nie je to prekážkou na úspešné oddlženie.

JE MOŽNÉ PODAŤ NÁVRH NA ODDLŽENIE - OSOBNÝ BANKROT BEZ TOHO ABY SOM MAL EXEKÚCIE?

Nie. Musíte mať aspoň jednu exekúciu. Exekučné konanie musí byť na Vás vedené minimálne 1 rok.

Pomôžeme Vám